โรงเรียนทางเลือกเขาเรียนอะไรกันนะ! ตอนที่ 1

แม่และเด็ก

โรงเรียนทางเลือกเขาเรียนอะไรกันนะ! ตอนที่ 1

Rate this post

คุณแม่ที่มีลูกในวัยเตรียมเข้าโรงเรียนหลายท่านคงกำลังคิดไม่ตกว่าจะวางแผนการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับเจ้าตัวเล็กอย่างไร
เพราะการเลือกโรงเรียนถือเป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับเด็กๆ อย่างมาก
และทำให้โรงเรียนทางเลือกเริ่มเข้ามาเป็นที่สนใจของคุณแม่ยุคใหม่หลายท่าน
แต่ว่าโรงเรียนอนุบาลทางเลือกเหล่านี้มีหลักสูตร ทิศทาง การเรียนการสอนอย่างไร
จะเหมาะกับลูกของเราไหม คงเป็นคำถามที่คุณแม่ต้องการคำตอบ
ดังนั้นเรามารู้จักโรงเรียนประเภทนี้เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันดีกว่าค่ะ
โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้มีความยืดหยุ่น
ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล
โดยสอนตามแนวทางที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำ
แต่เน้นการพัฒนาทางทักษะต่างๆ จากความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก
นำมาซึ่งการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม ให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าแสดงความเห็น
มีความเป็นตัวของตัวเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปเรียนรู้ที่นอกห้องเรียน
และปรับการเรียนการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ซึ่งแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกเหล่านี้จะมีรูปแบบที่ต่างกันไปบ้าง
ซึ่งในประเทศไทยเองจะมีรูปแบบการสอนประมาณ 8 รูปแบบ ดังนี้
1. แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) แนวคิดนี้จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง การเรียนร็จะเกิดการค่อยๆ
สั่งสมประสบการณ์ มิใช่การนั่งฟังครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว
ซึ่งหลักสูตรการสอนแบบมอนเตสเซอรี่จะคำนึงถึงคาวมต้องการของผู้เรียน
มีการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
มีความอิสระภายใตขอบเขตความปลอดภัย
โดยกระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับผลสำเร็จตามความต้องการของตนเอง
2. แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)
แนวการสอนนี้จะให้ความสำคัญกับสุนทรียภาพ ศิลปะ และจินตนาการ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะเน้นความเป็นธรรมชาติ
เปิดโอกาสให้กับพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ ดอกไม้ สนามหญ้า และสายน้ำ
มีแสงธรรมชาติเพียงพอที่ส่องเข้ามาในห้องเรียน
ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งจะเอื้อต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสงบ มีสมาธิ เด็กจึงเรียนรู้ได้ดี
3. แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education)
แนวการสอนนี้เชื่อว่าความเก่ง ความฉลาดเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
แต่เราดึงออกมาใช้เพียง 5-10% เท่านั้น
และเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นเกิดจากศักยภาพที่สำคัญ 4 ด้านคือ
ร่างกายที่แข็งแรง, จิตใจอันมั่นคงและเปิดกว้าง, มีศีลธรรมอันดี
มีความรักให้กับผู้อื่นในวงกว้าง และสุดท้ายด้านความรู้-วิชาการ
ที่จะนำไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด
การเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้นองค์ประกอบดังกล่าว
เพื่อพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นให้แสดงออกมาอย่างสุงสุด
คุณแม่ได้รู้จักโรงเรียนทางเลือกและรูปแบบการสอนไป 3 รูปแบบแล้ว
ในตอนที่สองจะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกที่เหลืออีก
เพื่อเป็นตัวช่วยของคุณแม่ที่กำลังดูโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพให้สำหรับเจ้าตัวเล็ก
โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *